ನಗು ನಗುತಾ ನಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ

ನಗು ನಗುತಾ ನಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ

Mind Sharing?ನಗುವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣ. ರಾಜಣ್ಣನವರ ನಗುವಿನಿಂದ ಪುಳಕಿತ ಗೊಂಡ ಈ ಹಾಡು ನಗು ನಗುತ ನಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ / ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನರನ್ನು ತತ್ ಕ್ಷಣವೇ ಆನಂದಿಸಿತು! ನಗುವಿನ ಬಾವುಟ ಹೊತ್ತು ಅದರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ತೋರಿದ ಈ ನಗು ನಗುತ ನಲಿ ನಲಿ ಹಾಡು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡಿತು ಎಂದರೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲ!...