ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗಿ ಬಾ/ಹುಲಿಯ ಹಾಲಿನ ಮೇವು/Beladingalagi Baa/Huliya haalina mevu

ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗಿ ಬಾ/ಹುಲಿಯ ಹಾಲಿನ ಮೇವು/Beladingalagi Baa/Huliya haalina mevu

Mind Sharing?ಚಲನಚಿತ್ರ: ಹುಲಿಯ ಹಾಲಿನ ಮೇವು ರಚನೆ: ಗೀತಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ: ಜಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗಾಯಕ: ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ********************************************************************************************************************************** ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗಿ ಬಾಆಆಆಆಆ ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗಿ ಬಾ...