ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ-ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ/Naguva nayana Madhura mouna-Pallavi Anupallavi

ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ-ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ/Naguva nayana Madhura mouna-Pallavi Anupallavi

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ (1983) ಗಾಯಕರು: ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಸಂಗೀತ: ಇಳಯರಾಜ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಆರ್.ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್ ********************************************************************************************************************************* ಹೆಣ್ಣು: ಲಲಲ...
ನಗು ಎಂದಿದೆ ಮಂಜಿನ ಬಿಂದು-ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ/Nagu endide manjina bindu-Pallavi Anupallavi

ನಗು ಎಂದಿದೆ ಮಂಜಿನ ಬಿಂದು-ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ/Nagu endide manjina bindu-Pallavi Anupallavi

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ (1983) ಗಾಯಕರು: ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಸಂಗೀತ: ಇಳಯರಾಜ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಆರ್.ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್ ********************************************************************************************************************************** ನಗು….. ಎಂದಿದೆ…...
Bisiladarenu Maleyadarenu(female sad version)-Benkiya bale/ಬಿಸಿಲಾದರೇನು ಮಳೆಯಾದರೇನು-ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ

Bisiladarenu Maleyadarenu(female sad version)-Benkiya bale/ಬಿಸಿಲಾದರೇನು ಮಳೆಯಾದರೇನು-ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ (1983) ಗಾಯಕರು: ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ ********************************************************************************************************************************** ಬಿಸಿಲಾದರೇನು ಮಳೆಯಾದರೇನು ಬಿಸಿಲಾದರೇನು...
Bisiladarenu Maleyadarenu(female sad version)-Benkiya bale/ಬಿಸಿಲಾದರೇನು ಮಳೆಯಾದರೇನು-ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ

Bisiladarenu Maleyadarenu-Benkiya bale/ಬಿಸಿಲಾದರೇನು ಮಳೆಯಾದರೇನು-ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ (1983) ಗಾಯಕರು: ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ ********************************************************************************************************************************** ಬಿಸಿಲಾದರೇನು ಮಳೆಯಾದರೇನು...
Olida jeeva jotheyaliralu-Benkiya bale/ಒಲಿದ ಜೀವ ಜೊತೆಯಲಿರಲು-ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ

Olida jeeva jotheyaliralu-Benkiya bale/ಒಲಿದ ಜೀವ ಜೊತೆಯಲಿರಲು-ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ (1983) ಗಾಯಕರು: ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ ********************************************************************************************************************************** ಗಂಡು: ಒಲಿದ...