NDPS Act Procedure/ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಕಾಯ್ದೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

NDPS Act Procedure/ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಕಾಯ್ದೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

Mind Sharing?Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act,  ಇದು ಒಂದು ಕಠಿಣ ಕಾಯ್ದೆ. ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಗರಿಷ್ಟ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಸಜೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಸುಲಭ. ಆದರೆ ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಕೆಲವು...