ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ-ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ/Belli mooditho koli koogitho-Kavirathna kalidasa

ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ-ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ/Belli mooditho koli koogitho-Kavirathna kalidasa

Mind Sharing?    ಚಲನಚಿತ್ರ: ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ(1983) ಗಾಯಕರು: ಡಾ: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ: ಎಂ. ರಂಗರಾವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್   ********************************************************************************************************************************** ಟರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ಆಆಆಆಆ...