Barring of scrutiny of charge sheet by Prosecutors-ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು

Barring of scrutiny of charge sheet by Prosecutors-ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು

Mind Sharing?ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರು ಸಹ ಅನೇಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಈಗಲೂ...