ಆಕಳಿಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಶೇಷಗಳು/yawning and some interesting facts about yawning

ಆಕಳಿಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಶೇಷಗಳು/yawning and some interesting facts about yawning

Mind Sharing?ಆಕಳಿಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಶೇಷಗಳು   ಆಕಳಿಕೆ ಎಂದರೇನು?                    ಆಕಳಿಕೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ದವಡೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಕಿವಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು...