ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು-ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ/Human Rights-Concept, Origin and Development

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು-ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ/Human Rights-Concept, Origin and Development

Mind Sharing?ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಅದು ಅವರ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಂತೆ- ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ                “ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು” ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನವರೆಗೆ ಇರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಂಬ ಪದವು ಅವುಗಳ...