ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು/Facts about Kannada Language and Karnataka

ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು/Facts about Kannada Language and Karnataka

Mind Sharing?ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? Facts about Kannada Language you din’t Think You would Ever Know! ಸಾಹಿತ್ಯ ೧) ಕನ್ನಡದ ಆದಿಕವಿ, ಮೊದಲನೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಕಾರ, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಗಳೆ ಬಳಸಿದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಪಂಪ ೨) ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕವಿ ಯಾರು?...