ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು/How many days a government servant can be kept under suspension

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು/How many days a government servant can be kept under suspension

Mind Sharing?ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಯು 25-11-2020 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಅಮಾನತ್ತು ನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ Mind...