ಪ್ರೇಮದ ಹೂಗಾರ ಈ ಹಾಡುಗಾರ-ಚಿಕ್ಕೆಜಮಾನ್ರು/Premada hoogara ee hadugara-Chikkejamanru

ಪ್ರೇಮದ ಹೂಗಾರ ಈ ಹಾಡುಗಾರ-ಚಿಕ್ಕೆಜಮಾನ್ರು/Premada hoogara ee hadugara-Chikkejamanru

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಚಿಕ್ಕೆಜಮಾನ್ರು(1992) ಸಂಗೀತ: ಹಂಸಲೇಖ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಹಂಸಲೇಖ ಗಾಯಕರು: ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ********************************************************************************************************************************** ಪ್ರೇಮದ ಹೂಗಾರ ಪ್ರೇಮದ ಹೂಗಾರ ಪ್ರೇಮದ...