Mind Sharing?
ನವಹ: ಾಜನ ರಣ ಒಪಂದದ ಾಗಾ ಐದು ರೕ ಯುದ ಾನಗಳ ದಲ ಹಂತದ ಾರತ ಬಂ. ಜುೖ
29ರಂದು ಹಾಣದ ಅಂಾಲ ಾಯುಯ ರೕಾನಗಳ ಭೂಸದವ.
ಜುೖ 27ರಂದು ಾ ನ ೂೕಬರುವ ಾಾಯುಂದ ೕಾಆದ ರೕ ಗಳ ಪಾಣದ ನಡು
ಯುಎಇನ ಒ ಾತ ತಂದವ. ಸುಾರು 7000 .ೕ ಕದ ರೕ ಗಳ ಜುೖ 29 ಾರತ ಬಂದವ.
ಇದರ ನಡು ೕಂದು ಾಾಕ ಾಲಾಣಗಳ ೖರಆ. ಾ ಂದ ಾರತ ಬಂರುವ ಾನಗಳ ಒಂದ
ಪಾಣದ ೕ 30 ಾರ ಅ ಎತರದ ಾಗ ಮ ಇಂಧನ ತುಂಬುರುವ ೕ ಇದು ಎಂದು ಅಬರಹ ಬದು ೕ
ಹಡಾ. ಅೕಕ ೕ ಬುಾಗೂ ಟ ನ ೕ ೕಾಡಾದು, ಾಪ ೖರಆ.
ಆದ, ಇದು ಎಷು ಾಂಶಂದು ಯಲು ಇಂಾ ಟು ಆಂ ೕನೂಾ ರೂನದ ಾ ನ ಬರಂಗಾ. ಸದ
ಹಾಡುರುವ ೕ ಎರಡು ವಷ ಹಯದು. ೕವ ಯಏೕ ಸಂಬಂದು. ಅನ ಾಯುಯ ಎ -5
ಯುದ ಾನವ ೌಾಪಯ ಎ-4 ಯುದ ಾನ ಾಗ ಮ ಇಂಧನ ತುಂಬುರುವ ೕ ಇಾ. ಆ ೕವನು ೕ
ಾಣಬಹುಾ.
ಗೂಗವಸಇಂಸಾಯಂದ ಹುಡುಾಾಗ ಾಕಷು ಾಾಾರಗಳ ಲಭಾ. 2018ರ ಂಬ28ರಂದು ಯ
ಏೕಇೕ ೕವನು ೕಾ. ೕೕಚುೕಾಯದು, ಅದರ ಾರ ೕ… ಯಏೕ ನ
ಎ -5 ಾನವ ಯೌಾಪಯ ಎ-4 ಾನ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಾಯ ವಸು ಎಂದು ಬಯಾ.
ಅಂದಾ ರೕಾರತ ಬರುಾಗಲೂ ಸಹ ಾಗ ಮ ಇಂಧನ ತುಂರುವದು ಸತ. ಆದ, ಾವೕ ೕ ಇಲ. ಅದ
ಸಂಬಂದ ೕೂೕಗಳನು ಾರೕಯ ಾಯುೕ 2020 ಜುೖ 29ರಂದು ಟ ನ ಹಂೂಂ. ಆದ, ೖರಆರುವ ೕ
ರೕಾನ ಸಂಬಂದಲ. ಬದಾ ಎರಡು ವಷದ ಂನದು. ಾಯುೕ ೕದು ಎಂಬುದು ಾ ಂದ
ಬರಂಗಾ. (ಏೕ )
Mind Sharing?