ನಮ್ ಕನ್ನಡ 360 ನ ತೆರೆದ ಉದ್ದೇಶ

ನಮ್ ಕನ್ನಡ 360 ನ ತೆರೆದ ಉದ್ದೇಶ

Mind Sharing?ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನುಗಳು, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ಗಳು  ತುಂಬಿಹೋಗಿವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇ-ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವು ಜನರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳೂ...
VIDEO| ಆಗಸದೇ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವಿಡಿಯೋ ರಫಾಯೆಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಾರಾಂಶವೇ ಬೇರೆ

VIDEO| ಆಗಸದೇ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವಿಡಿಯೋ ರಫಾಯೆಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಾರಾಂಶವೇ ಬೇರೆ

Mind Sharing?ನವಹ: ಾಜನ ರಣ ಒಪಂದದ ಾಗಾ ಐದು ರೕ ಯುದ ಾನಗಳ ದಲ ಹಂತದ ಾರತ ಬಂ. ಜುೖ 29ರಂದು ಹಾಣದ ಅಂಾಲ ಾಯುಯ ರೕಾನಗಳ ಭೂಸದವ. ಜುೖ 27ರಂದು ಾ ನ ೂೕಬರುವ ಾಾಯುಂದ ೕಾಆದ ರೕ ಗಳ ಪಾಣದ ನಡು ಯುಎಇನ ಒ ಾತ ತಂದವ. ಸುಾರು 7000 .ೕ ಕದ ರೕ ಗಳ ಜುೖ 29 ಾರತ ಬಂದವ. ಇದರ ನಡು ೕಂದು ಾಾಕ ಾಲಾಣಗಳ ೖರಆ. ಾ ಂದ ಾರತ ಬಂರುವ ಾನಗಳ ಒಂದ...
ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ: ಮೋದಿ

ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ: ಮೋದಿ

Mind Sharing?ನವಹ(ನ 30): ೕಂದ ಸಾರ ಇೕ ಾ ತಂದ ಕೃ ಾಗಳನು ೂೕ ೖತ ಸಂಘಟಗಳ ಹ ಚೂೕ ನಸುರುವ ೂನೕ ಪಾ ನೕಂದ ೕ ಅವರು ಾಗಳನು ಬಲಾ ಸಮೂಂಾ. ಾಾದ ಅಾವಯೕ ಾಗಳ ೖತ ಸಮುಾಯದ ಹಲವ ಸಮಗಳನು ಾಸುವ ಯಶಾ. ೖತ ಅವಾಶಗಳ ೂಸ ಾಲನು ಯುವ ೂ ಅವ ೂಸ ಹಕುಗಳನು ೕ ಎಂಾ. ಈ ಮೂಲಕ ಾ ಂದ ಪಯುವ ಾಧ ಇಲ ಎಂಬ ಸಂೕಶ ರಾಾ.   ಇೕ ೕ ಪಭಟಾ ರತ ೖತ ಸಂಘಟಗಂ...
ಮದುವೆ ಆಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ : ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೊ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ

ಮದುವೆ ಆಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ : ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೊ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ

Mind Sharing?ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಎ.ನಾರಾಯಣಪುರ ನಿವಾಸಿ ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಮೂಲದ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಮಹದೇವಪುರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಯುವತಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ಯುವತಿಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಎಂಬಾತ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರು...