Mind Sharing?
ನವಹ(ನ 30): ೕಂದ ಸಾರ ಇೕ ಾ ತಂದ ಕೃ ಾಗಳನು ೂೕ ೖತ ಸಂಘಟಗಳ ಹ ಚೂೕ ನಸುರುವ ೂನೕ ಪಾ ನೕಂದ ೕ ಅವರು ಾಗಳನು
ಬಲಾ ಸಮೂಂಾ. ಾಾದ ಅಾವಯೕ ಾಗಳ ೖತ ಸಮುಾಯದ ಹಲವ ಸಮಗಳನು ಾಸುವ ಯಶಾ. ೖತ ಅವಾಶಗಳ ೂಸ ಾಲನು ಯುವ
ೂ ಅವ ೂಸ ಹಕುಗಳನು ೕ ಎಂಾ. ಈ ಮೂಲಕ ಾ ಂದ ಪಯುವ ಾಧ ಇಲ ಎಂಬ ಸಂೕಶ ರಾಾ.

 

ಇೕ ೕ ಪಭಟಾ ರತ ೖತ ಸಂಘಟಗಂ ಸಾರ ಾತುಕಗೂ ಮುಂಾ. ಆದ ಾಗಳನ ಲ ಅಂಶಗಳ ಕುತು ಸಂಘಟಗಳ ಪಾರುವ ಅಂಶಗಳ ತಾ
ಅೖೂಂರುವಂಥದು. ಸದ ೖತ ೕಡುರುವ ಕಷ ಂಬಲ ಮತು ಸಾ ಾಮದ ಮಂಗಳ ಂನಂೕ ಮುಂದುವಯ. ೖತರ ಪಭಟ ತಪ ಾಂದ
ಆೕಜೂಂ ಎಂದು ಪೂೕಾ ದೂದರು.
ಉದಂ ತಮ ಾಷಣದ 1913ರ ಾಾಣಂದ ಕಳಾದ ಅನಪಣ ೕಯ ಗಹವನು ನಾ ೕಶ ಮರದ ಷಯ, ೂೕಮಾರದ ಗುರುಾನೕಅವರ ಜನಜಯಂ,
.5ರಂದು ನಯರುವ ೕ ಅರಂೂೕ ಅವರ ಜನಜಯಂ, .6ರಂದು ನಯರುವ ಅಂೕಡಜಯಂ, ಪ ತ ಸೕಂ ಅ, ನೂಂ ನ ಸಂಸತದ ಪಾಣ ವಚನ ೕಕದ
ಾರೕಯ ಮೂಲದ ೌರಶಾ, ೂೂೕಾ ಷಯಗಳ ಕುತು ಪಾ ೕ ಪಾದರು.
ೂಸ ಾಂಾ ಕೃ ಮತು ಕೃ ವಲಯ ಕುತ ೂಸ ಆಾಮಗಳ ಳ ಬಂ. ೖತ ಅವಾಶದ ೂಸ ಾಲನು . ಾ ಕುತು ದಶಕಗಂದ ೖತರು ಇದ ೕ ಮತು
ಒಂದಾ ಒಂದು ಸಮಯದ ಈ ಕುತು ಅಾರದದ ಸಾರಗಳ ೕದ ಭರವನು ಾವ ಪಣೂೕ. ಕೃ ವಲಯದ ಈ ಸುಾರಗಳ ೖತರನು ೕವಲ ಹಲವ ಅತಂದ ಮುಕ
ಾದು ಾತವಲೕ, ಅವ ೂಸ ಹಕು ಮತು ಅವಾಶಗಳನು ಕ ಎಂದು ಪಾ ೕ ಾಯನು ಸಮೂಂಡರು.

Mind Sharing?