VIDEO| ಆಗಸದೇ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವಿಡಿಯೋ ರಫಾಯೆಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಾರಾಂಶವೇ ಬೇರೆ

VIDEO| ಆಗಸದೇ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವಿಡಿಯೋ ರಫಾಯೆಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಾರಾಂಶವೇ ಬೇರೆ

Mind Sharing?ನವಹ: ಾಜನ ರಣ ಒಪಂದದ ಾಗಾ ಐದು ರೕ ಯುದ ಾನಗಳ ದಲ ಹಂತದ ಾರತ ಬಂ. ಜುೖ 29ರಂದು ಹಾಣದ ಅಂಾಲ ಾಯುಯ ರೕಾನಗಳ ಭೂಸದವ. ಜುೖ 27ರಂದು ಾ ನ ೂೕಬರುವ ಾಾಯುಂದ ೕಾಆದ ರೕ ಗಳ ಪಾಣದ ನಡು ಯುಎಇನ ಒ ಾತ ತಂದವ. ಸುಾರು 7000 .ೕ ಕದ ರೕ ಗಳ ಜುೖ 29 ಾರತ ಬಂದವ. ಇದರ ನಡು ೕಂದು ಾಾಕ ಾಲಾಣಗಳ ೖರಆ. ಾ ಂದ ಾರತ ಬಂರುವ ಾನಗಳ ಒಂದ...