ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವಾಗ್ಬಾಣ

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವಾಗ್ಬಾಣ

Mind Sharing?ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಲು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಓವರ್ ಮಾತ್ರೇ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ...
VIDEO| ಆಗಸದೇ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವಿಡಿಯೋ ರಫಾಯೆಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಾರಾಂಶವೇ ಬೇರೆ

VIDEO| ಆಗಸದೇ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವಿಡಿಯೋ ರಫಾಯೆಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಾರಾಂಶವೇ ಬೇರೆ

Mind Sharing?ನವಹ: ಾಜನ ರಣ ಒಪಂದದ ಾಗಾ ಐದು ರೕ ಯುದ ಾನಗಳ ದಲ ಹಂತದ ಾರತ ಬಂ. ಜುೖ 29ರಂದು ಹಾಣದ ಅಂಾಲ ಾಯುಯ ರೕಾನಗಳ ಭೂಸದವ. ಜುೖ 27ರಂದು ಾ ನ ೂೕಬರುವ ಾಾಯುಂದ ೕಾಆದ ರೕ ಗಳ ಪಾಣದ ನಡು ಯುಎಇನ ಒ ಾತ ತಂದವ. ಸುಾರು 7000 .ೕ ಕದ ರೕ ಗಳ ಜುೖ 29 ಾರತ ಬಂದವ. ಇದರ ನಡು ೕಂದು ಾಾಕ ಾಲಾಣಗಳ ೖರಆ. ಾ ಂದ ಾರತ ಬಂರುವ ಾನಗಳ ಒಂದ...